जाहिरात
Home >> Jalna
Change Your City
 

Go to Page << Previous1234Next >>

 
Epaper
 
 
{दरमहिन्यात १० तारखेनंतरच होते िशक्षकांचे वेतन जालनेकर सुखावले | आतापर्यंत जिल्ह्यात १२४.९५ मि.मी. पावसाची नोंद िजल्ह्यात पावसाची हजेरी शालार्थ वेतन प्रणालीचा गोंधळ अद्यापही कायमच फुटबॉल पंच मराठवाडास्तरीय परीक्षा प्रलंबित मागण्यांसाठी बांधकांम कामगारांचा रास्ता रोको डािळंबाचे भाव २० रुपयांपर्यंत वधारले अॅड. अपर्णा रामतीर्थकर यांचे शनिवारी व्याख्यान तालुकािनहाय पाऊस (िम.मी) दलित ख्रिश्चनांना आरक्षण हवे बोलो ऐसा जिसे बोले झूठ क्रीडा संकुलात सुिवधा द्यावी गप्पा