Home >> Jalgaon >> Jalgaon Zila
Change Your City
 

Go to Page << Previous1234Next >>

 
Epaper
 
 
आजचा सूर्यास्त १८.२७  उद्याचा सूर्याेदय ०६.२० ३३.8 २3.0 सोमवारचे तापमान ठेकेदाराच्या जप्त अनामतीतून मनपा आवारात पेव्हर ब्लॉक निवृत्त सफाई कामगाराचा अायुक्तांच्या दालनात गोंधळ एक िदवसाअाड पाण्याचे िनयाेजन महानगरपालिकेकडून हाेईना! कर चोरीसाठी बनावट शिक्के, पावत्यांचा वापर! तरीही सुरू राहणार काम  कचरासंकलनासाठी नवीन ठेकेदाराच्या नियुक्तीपर्यंत जुन्या ठेकेदाराने आपले काम सुरू ठेवावे, असा िनयम करारात असल्याने नवीन ठेकेदार मिळेपर्यंत हे काम सुरू राहील. घरकुलाची कामे प्रगतीपथावर असं असावं  माझं धुळे